Hva vi tror

Sentermenigheten bekjenner seg til Den apostoliske trosbekjennelse, og står for klassisk kristen lære.

1. Gud

Gud har skapt jorden og universet. Han er evig. Han er én Gud i tre personer: Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. Det er ingen ved Hans side eller over Han. Alle andre vesener er skapt.

2. Mennesket

Mennesket er skapt i Guds bilde, som mann og kvinne. Mennesket er Guds øverste skapning, skapt til å ha samfunn med Gud og sin neste. Mennesket har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi er skapt med fri vilje og står ansvarlig innfor Gud. Gud har innstiftet ekteskapet mellom mann og kvinne som den naturlige rammen for samliv.

3. Det onde i verden

Synden er årsaken til det onde i verden. Synden ble til ved opprør mot Gud. Synden er personifisert i djevelen. Hans opprør forplantet seg til Adam og Eva, som var de to første menneskene. Siden da har mennesket vært atskilt fra sin skaper. Mennesket er fortapt uten Gud, og dets eneste mulighet til samfunn med Gud er gjennom troen på at Jesus Kristus døde for våre synder.

4. Evigheten

Mennesket er skapt i Guds bilde til å leve evig. Vi vil enten være evig atskilt fra Gud på grunn av synd, eller leve sammen med Gud på grunn av syndenes forlatelse gjennom hans sønn Jesus. Å være atskilt fra Gud i evigheten, kaller Bibelen for fortapelse. Å leve sammen med Gud i evigheten, kaller Bibelen for evig liv.

5. Jesus

Jesus Kristus er Guds sønn. Han er sann Gud, og sant menneske. Han levde et syndfritt liv, og døde for hele menneskehetens synder. Han oppsto fra de døde etter tre dager, for døden kunne ikke holde på ham. Han er den eneste som har seiret over synd, sykdom og død. Han er i himmelen i dag, og derfra skal han komme igjen for å hente de som har tatt imot hans frelse. Han er den som skal dømme levende og døde.

6. Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er den tredje person i Guddommen. Han er alle steds nærværende. Han er den som tar bolig i våre hjerter når vi mottar Jesus som vår frelser. Han levendegjør og stadfester alt det Jesus har sagt og gjort. Uten Den Hellige Ånds kraft i våre liv, ville det være umulig å leve kristenlivet.

Den Hellige Ånd er den som har, og deler ut nådegavene etter som han vil. Vi tror Gud vil at alle nådegavene skal være i virksomhet i menigheten.

Vi tror at Gud vil gi et personlig bønnespråk, tungetale, til alle kristne.

7. Frelse

Frelse er en gave fra Gud til menneskene. Du kan aldri gjøre deg fortjent til frelse ved gode gjerninger eller religiøse handlinger. Den eneste vei til frelse er å bekjenne sin synd og tro på tilgivelse i Jesus Kristus. Evig liv begynner når du mottar Jesus som din frelser ved tro. Bibelen advarer oss mot å falle fra troen.

8. Dåp

Jesus sa at alle som kom til tro også skulle bli døpt. Dåpen utføres ved full neddykkelse, etter at en er kommet til tro på Jesus. Dåp er en synlig bekjennelse av vår tro.

9. Bibelen

Bibelen er Guds ufeilbare ord, skrevet av mennesker som var inspirert av Den Hellige Ånd. Den er Guds tale til menneskene. Det som står der er sant. Bibelens Ord er høyeste autoritet for liv og lære. Guds Ord har kraft til å forandre menneskeliv.

10. Menighet

Menigheten er et fellesskap av kristne med forskjellig bakgrunn. Fellesskap er en verdi som er viktig for alle mennesker. I menigheten kan man finne støtte, hjelp og veiledning i mange av livets problemer. For å bli medlem i menigheten må du bekjenne deg til den kristne tro, og ha et bevisst ønske om å leve som en disippel av Jesus. Menigheten tilhører Kristus, og han er menighetens Herre.

11. Andre kristne

Det er ingen menighet eller organisasjon som kan påberope seg å eie den hele og fulle sannhet. Alle som tror på Jesus Kristus som sin frelser og lever sitt liv ut fra det, er våre brødre og søstre. Vi arbeider for brorskap og vennskap mellom de ulike trossamfunnene. Vi er alle ett og tilhører Kristus og hverandre.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button