Misjon

OBU5I Sentermenigheten søker vi å ha et aktivt forhold til misjonsbefalingen. Vi tror at misjonsengasjement er enhver kristens ansvar, og ønsker som menighet å legge til rette for at den enkelte kan bli involvert på en aller annen måte. Dette kan være ved forbønnstjeneste eller givertjeneste, eller ved å reise som misjonær for en mindre eller lengre periode.

Misjon har to sider: det handler både om å utbre evangeliet og å hjelpe mennesker i nød. Arbeidet vil ta ulik form alt ettersom hvor det er, med hensyn til kulturen og hvilke behov som finnes.

Ole Bjørn Urne leder misjonsarbeidet i Sentermenigheten.


Sentermenigheten har vært engasjert i misjonsarbeid i India siden 1998, og siden da har arbeidet hatt en eventyrlig vekst. De siste årene har hundrevis av nye menigheter blitt etablert hvert år.

Vi tror at de lokale kristne er de beste til å nå sitt folk og sin kultur med evangeliet. Derfor sikter vi vårt arbeid inn mot å utruste og utdanne lokale ledere. Dette gjøres gjennom seminarer for pastorer og evangelister, hvor vi regelmessig samler lederne til undervisning, veiledning og oppfølging. Videre driver Sentermenigheten en 2-årig Bibelskole for å utdanne unge mennesker med en brann for å nå folket sitt med evangeliet. Denne skolen er på fulltid og erfarne lærere underviser i et bredt spekter av temaer. Lokale pastorer leder arbeidet. Sentermenigheten støtter økonomisk og bidrar med undervisning og veiledning. Vi har en ordning hvor vi støtter evangelister/pastorer i fattige områder med et månedlig beløp i en tidsavgrenset periode. Målet er hele tiden at de skal bli selvforsørgende.

Arbeidet er nå godt etablert, og vi søker å utvide til nye områder, særlig lengre nord i India.

Videre står menigheten bak et omfattende bistandsarbeid, med hovedvekt på fjernadopsjon, mikrolån og nødhjelpsprosjekter. Dette arbeidet organiseres i Skap en Forandring. Les mer om bistandsarbeidet på skapenforandring.no.

Noen unge fra Sentermenigheten bosatte seg i et innvandrerområde i Dortmund høsten 2004 med det mål å etablere en menighet. De begynte å bygge relasjoner til naboene i bydelen. Ganske snart så de at mange av barna trengte voksenkontakt og tilbud om et trygt sted å være etter skoletid. I begynnelsen samlet de barn i leiligheten, men etter hvert ble det for trangt, og de fikk leid lokaler på gateplan. Her drev de barnearbeidet og begynte også med regelmessige gudstjenester. De begynte også å servere frokost for uteliggerne i området hver søndag. Idag er Connected en stabil etablert menighet.

Sentermenigheten søker hele tiden etter nye muligheter, nye steder med åpne dører hvor vi kan bidra med det Gud har gitt til oss. Det åpner seg nå rike muligheter inn mot nye folkegrupper i Asia. Dette er minoritetsgrupper med til dels store utfordringer både politisk og økonomisk. Men vi går med ydmykhet og takknemlighet inn gjennom de dørene vi ser Herren åpner for oss.

Under ledelse av Wycliffe Norge er Sentermenigheten delaktig i et oversetterprosjekt for en folkegruppe i Asia. Dette arbeidet innebærer både språkanalyse, gjøre språket skriftlig og oversette materiell for audio og video produkter. Tor Arne Larsen bruker deler av sin stilling i dette arbeidet, og prosjektgruppen holder til i menighetens lokaler.

 

Sentermenighetens misjonsarbeid kjennetegnes av at forkynnelse og praktisk hjelpearbeid går hånd i hånd. Parallelt med undervisning og veiledning av lokale ledere, har vi et fadderprogram hvor oppunder 400 barn får skole, mat og sosial trygghet for sin oppvekst. Dessuten har vi gått til fattige og utsatte steder med medisinske team fra Norge, boret etter vann, og også hjulpet innfødte med å starte bedrifter. Etter tsunamien i 2004 hadde vi et nødhjelpsprosjekt og skaffet mat i over 2 måneder til 2000 familier i en landsby. Alt bistandsarbeid drives under paraplyen Skap en Forandring.

Les mer om bistandsarbeidet på skapenforandring.no.